Maïarsko

Arany Aszok 9 ks
Borsodi Sörgyar 6 ks
Dreher Sörgyarak 13 ks
Kanizsa Sörgyar 2 ks
Kõbányai Sör 1 ks
Magyar Orszagos Soripari Vallalat 1 ks
Soproni Sörgyar 14 ks